Man die spouwmuur isoleert

Provincies ontvangen € 6,9 miljoen voor versnelling natuurinclusief isoleren

Alle 12 provincies ontvangen in december 2022 een financiële bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om natuurinclusief isoleren te versnellen. Hiervoor stelt minister Hugo de Jonge in totaal € 6,9 miljoen beschikbaar.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor 2050 ruim 7 miljoen woningen en 1 miljoen overige gebouwen verduurzaamd moeten zijn. In de praktijk betekent dit dat er miljoenen woningen in Nederland geïsoleerd moeten worden. Via het Nationaal Isolatieprogramma werken alle betrokken partijen via verschillende wegen samen aan het versneld isoleren van 2,5 miljoen woningen voor 2030. Denk hierbij aan de lokale aanpak die gemeenten zelf vormgeven en de prestatieafspraken die zijn gemaakt met de woningbouwcorporaties en BZK.

Bron: www.volkshuisvestingnederland.nl | 22-12-2022

Beschermde diersoorten

Bij het isoleren van een bestaande woning of gebouw moet iedereen rekening houden met beschermde diersoorten. Denk hierbij aan de huismus, gierzwaluw en diverse vleermuissoorten. De Wet natuurbescherming (Wnb) bepaalt dat bij ruimtelijke ingrepen, zoals deze na-isolatiewerkzaamheden, het verplicht is om de aanwezige diersoorten te beschermen. 

Onderzoek nodig voor ontheffing

Er is onderzoek nodig om te achterhalen welke soorten aanwezig zijn en welke maatregelen nodig zijn voor bescherming. Dit onderzoek en het aanvragen van de bijbehorende ontheffing is de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar zelf. Gemeenten kunnen inwoners ontzorgen door dit onderzoek gemeentebreed uit te voeren. Zij kunnen op basis van dit grootschalige onderzoek een ontheffing Wnb aanvragen bij de provincie. Na aanmelding kunnen inwoners en woningcorporaties hier gebruik van maken. Zo kan de verduurzaming doorgaan terwijl de kwetsbare diersoorten zijn beschermd. Provincies kunnen met de verstrekte € 6,9 miljoen bijvoorbeeld gemeenten stimuleren en faciliteren bij de opzet en uitvoering van een dergelijk gemeentebreed onderzoek.  

Hoe alle betrokken partijen via natuurinclusief isoleren samen nog meer versnelling kunnen realiseren, bespreken de ministeries van BZK en Landbouw, Natuur en Visserij de komende tijd met provincies, gemeenten, woningbouwcorporaties, natuurorganisaties en de isolatie- en bouwsector.

Naar iets opzoek? Vul het hier in...

Search